o SZPM

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) vznikol v novembri 2003 a je profesijne zamerané združenie fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa prvovýrobou surového kravského mlieka a obchodnou činnosťou.
 
Zastúpenie

SZPM spolupracuje s viacerými inštitúciami štátnej správy a samosprávy, najmä s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Slovenským mliekarenským zväzom a inýmu subjektmi zainteresovanými do sektoru mlieka.  

SZPM má zastúpenie v Pracovnej skupine pre mlieko a miečne výrobky pri COPA/COGECA v Bruseli a v Poradnej skupine pre mlieko pri Európskej komisii v Bruseli. Od roku 2005 je SZPM členom EDF (Európskej asociácie mliečnych farmárov) a má svojho zástupcu v EDF STAR - Vedeckom tíme pre analýzu a výskum pri EDF. SZPM spolupracuje aj s celosvetovou asociáciou IFCN.

 

Produkcia mlieka

Produkcia mlieka členov SZPM predstavuje momentálne asi 60% celoslovenskej produkcie mlieka.