Preloader
Top

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka zorganizoval ďalší, v poradí už 17. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka

Tretí októbrový štvrtok je v sektore prvovýroby mlieka už tradične vyhradený na Deň prvovýrobcov mlieka. Toto podujatie je spojením fóra na diskusiu o aktuálnych témach a zároveň vyjadrením úcty k  práci všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výrobe mlieka. Za svojich 17 rokov existencie si  našlo toto podujatie pevné miesto medzi  prestížnymi podujatiami v rezorte pôdohospodárstva.

Tohtoročný DPM 2022 sa konal 20. októbra  2022 v  pavilóne K na Agrokomplexe v Nitre a zúčastnilo sa ho takmer 200 účastníkov.

Účastníci mali možnosť získať prehľad o tom, v akom stave sa nachádza slovenský sektor prvovýroby mlieka z hľadiska vývoja produkčných a ekonomických ukazovateľov, akým výzvam musí čeliť v súčasnom období a  aké sú požiadavky slovenských prvovýrobcov mlieka z hľadiska zabezpečenia  ich konkurencieschopnosti.

Ústrednou témou DPM 2022 bola „Prvovýroba mlieka v podmienkach nákladovej krízy“. Preto sa v prezentáciách a diskusiách v rámci odborného programu kládol hlavný dôraz na otázky dopadu sucha a enormného nárastu výrobných nákladov na podniky prvovýroby mlieka.

 

Tohtoročný DPM 2022 bol výnimočný tým, že sa ho zúčastnil aj minister pôdohospodárstva SR JUDR. Samuel Vlčan a prevzal nad ním aj záštitu. Účastníci vysoko ocenili osobnú účasť ministra na tomto podujatí a považovali to za prejav podpory chovateľov dojníc.

Vo svojom príspevku minister prezentoval zámery a  systémové opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov prvovýroby mlieka.  Ubezpečil účastníkov, že chápe dôležitosť sektoru prvovýroby mlieka a podľa jeho slov tento fakt zohral dôležitú úlohu aj pri  prijímaní mimoriadnych opatrení, opatrení na kompenzáciu strát z dôvod sucha, ale tiež pri nastavovaní systému podpory v rámci Strategického plánu v novom programovacom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023-2027.

Predseda SZPM – Ing. Pastorek vo svojom príspevku poskytol prehľad o vývoji produkčných a ekonomických ukazovateľov v slovenskom sektore prvovýroby mlieka. Zhodnotil, že ešte stále na Slovensku pokračuje dlhodobý pokles stavov dojníc, ale pozitívnym javom je, že v posledných rokoch sa tempo poklesu mierne spomaľuje. Vyjadril nádej, že opatrenia, ktoré boli prijaté tento rok prispejú k stabilizácii v sektore prvovýroby mlieka. Pozitívne zhodnotil aj snahu ministra pôdohospodárstva a zástupcov rezortného ministerstva z hľadiska nastavenia tohtoročných podporných opatrení pre chovateľov dojníc. S uznaním skonštatoval, že priemerná úroveň podpory je historicky najvyššia a mierne prevyšuje aj podporu z roku 2016. Zároveň však vyjadril obavu z ďalšieho vývoja v sektore, nakoľko náklady rastú výrazne vyšším tempom, ako príjmy. Celkovo sa zatiaľ v sektore prvovýroby mlieka odhaduje strata v priemere na úrovni zhruba 3 centy na kilogram mlieka. Vyjadril obavy z budúcnosti sektoru hlavne vzhľadom na enormný nárast cien energií a nevyhnutnosť prijatia systémových opatrení na riešenie energetickej krízy.

S hlavnou témou podujatia úzko súvisela aj téma „Môže ustáť slovenský podnik prvovýroby mlieka nákladovú krízu?“

Túto tému rozobrali a na reálnych faktoch a číslach hľadali odpovede na túto otázku zástupcovia dvoch podnikov prvovýroby mlieka.

Ing. Marej Šimúnek, zo spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. prezentoval príklad podniku prvovýroby mlieka z produkčnej oblasti juhozápadného Slovenska a Ing. Janka Pacigová, PhD., zo spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej a.s. prezentovala príklad podniku prvovýroby mlieka hospodáriaci v podhorskej oblasti severného Slovenska.

Obaja prezentujúci predstavili  v reči čísel, tabuliek, grafov a obrázkov vývoj produkčných  a ekonomických ukazovateľov v ich podnikoch.

Žiaľ, obaja zhodnotili, že ani napriek historicky najvyššej podpore a rastúcim nákupným cenám sa im zatiaľ nepodarilo tento rok pokryť výrobné náklady a zaznamenávajú vo výrobe mlieka stratu. V tejto súvislosti je potrebné z hľadiska objektívnosti skonštatovať, že problém nie je vo výške nákladov, pretože oba podniky majú nižšie náklady, ako je priemer Slovenska. Problém je vo výške príjmov, ktoré nepokrývajú úroveň nákladov.

 

Tento rok mali možnosť účastníci DPM získať aj podrobnejší pohľad na stav a vyhliadky sektoru mlieka v Írsku.

V programe DPM vystúpili Micheál OĹeary, ako zástupca Národnej agentúry pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva (TEAGASC) a člen Vedeckého tímu pre analýzy a výskum (EDF STAR) a tiež Tony OŔegan, majiteľ mliečnej farmy, ktorý je členom viacerých samosprávnych organizácií v Írsku a Európskej asociácie mliečnych farmárov.

Na rozdiel od zástupcov slovenských podnikov prvovýroby mlieka Írski kolegovia zhodnotili pozitívny vývoj produkčných aj ekonomických ukazovateľov v Írsku.

Írsko zaznamenalo od skončenia mliečnych kvót vyše 60%-ný nárast produkcie mlieka, ktorý bol spôsobený nielen nárastom úžitkovosti, ale aj nárastom počtu dojníc. Írski mliečni farmári sa v súčasnosti tešia naozaj vysokým ziskom, a profitujú vzhľadom na pastevný systém hospodárenia a nízku úroveň nákladov z výrazného navýšenia nákupných cien.

Aj tento fakt podporuje dlhodobý trend vo vývoji európskeho sektoru prvovýroby mlieka – chov dojníc a výroba mlieka sa koncentruje do severozápadnej časti Európy....

 

Ing. Margita Štefániková, riaditeľka SZPMPriestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce