« späť na aktuality

Členská schôdza - 14.04.2005

30. marca sa v priestoroch nitrianskeho AGROINŠTITÚTU konala členská schôdza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Výrobcovia mlieka hodnotili prvý rok života činnosti zväzu, ktorý vstúpil do svojej činnosti v relatívne zložitej situácii. Táto situácia bola sprevádzaná meniacimi sa podmienkami v sektore výroby mlieka v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie, poklesom stavov dojníc, poklesom produkcie a nákupu mlieka.Po voľbe orgánov SZPM (mandátna komisia, návrhová komisia, zapisovateľ a overovatelia, skrutátori) vystúpil so správou o činnosti predseda Predsedníctva SZPM Ing. Marian Záhumenský. Správa o činnosti SZPM za rok 2004 prezentovala mnohé významné podujatia, ktoré prispeli k zlepšeniu podmienok na trhu s mliekom v prospech členov SZPM. Podrobne boli hodnotené spoločné rokovania zväzu s MPSR, PPA, SMZ a SPPK, ako aj aktivity v oblasti vzdelávania, zahraničnej spolupráce, ekonomiky a marketingu, legislatívy, prípravy analýz a poskytovania informácií. Riaditeľka Úradu SZPM Ing. Margita Štefániková predniesla Plán činnosti a rozpočet SZPM na rok 2005. SZPM bude aj naďalej reagovať na aktuálny stav v oblasti legislatívy, administrácie mliečnych kvót, hygienických predpisov a celkovej situácie na trhu s mliekom a podľa potreby bude iniciovať spoločné a individuálne rokovania, najmä s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Slovenským mliekarenským zväzom, certifikovanými laboratóriami SR a inými zainteresovanými inštitúciami.Zväz plánuje mnohé zaujímavé aktivity súvisiace so vzdelávaním, hodnotením ekonomiky výroby mlieka a poskytovaním informácií pre prvovýrobcov mlieka. Nosnými témami aktivít zväzu bude správna výrobná prax a kvalita v sektore výroby mlieka, právne normy v sektore výroby mlieka, administrácia mliečnych kvót a ekonomika výroby mlieka SZPM bude mať v roku 2005 prostredníctvom nominovaných zástupcov svoje zastúpenie v Odbornej komisii pre mlieko a mliečne výrobky pri MPSR, v Pracovnej skupine pre mlieko a mliečne výrobky pri COPA/COGECA a v Poradnej skupine pre mlieko pri Európskej komisii v Bruseli.Na návrh Predsedníctva a Rady SZPM podpredseda Predsedníctva SZPM Ing. Vladimír Chovan predstavil návrh na zmeny v organizačnej štruktúre súvisiace so zánikom spoločnosti SOLE na Slovensku. Členská schôdza schválila zrušenie 4 územných buniek, čím sa celkový počet územných buniek znížil z 22 na súčasných 18. Táto zmena ovplyvnila aj zníženie počtu členov Rady SZPM zo 62 na súčasných 52. Ing. Záhumenský vo svojom druhom vystúpení prezentoval zmeny a doplnky stanov SZPM súvisiace so zmenou sídla a definovaním členského vkladu a členských príspevkov. Na záver vystúpil Dipl. Ing. Alfred Weers zástupca EDF - Európskej asociácie mliečnych farmárov. EDF predstavil ako európsku asociácia popredných mliečnych farmárov, ktorá v súčasnosti združuje 306 členov zo 16 krajín (prevažne z členských krajín EU, ale i nečlenských krajín ako Izraela, Švajčiarska a ďalších). Cieľom EDF je výmena skúseností a diskusia o otázkach spojených s výrobou mlieka, kvalitou mlieka, trhom mlieka, ekonomikou a inými aktuálnymi problémami ako aj hľadanie spoločných riešení výrobcov, poradcov a vedcov v spoločnom európskom priestore. Pri EDF pracuje tzv. EDF STAR t.j. EDF vedecký tím pre analýzu a výskum. Cieľom EDF STAR je pripravovať analýzy a správy, ktoré pomáhajú členom EDF porovnávať ich ekonomiku výroby mlieka s ekonomikou ostatných podnikov v rámci Európy. V rámci svojej prezentácie pán Weers prezentoval aj výsledky takejto analýzy hodnotenia ekonomiky mlieka za 236 členských subjektov EDF. Zväz má zámer stať sa členom EDF – Európskej asociácie mliečnych farmárov a sprostrekovať popredným slovenským prvovýrobcov mlieka stať sa priamymi členmi EDF a zapojiť sa do projektu Analýzy hodnotenia ekonomiky výroby mlieka. V rámci diskusie vystúpili so zaujímavými príhovormi predseda Predstavenstva Slovenského mliekarenského zväzu – Ing. Ján Blcháč, CSc. a generálny riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.Zo záverov podujatia si dovoľujeme zdôrazniť zámer predstaviteľov Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka vstúpiť do spolupráce s Európskou asociáciou mliečnych farmárov ako aj prehĺbiť spoluprácu a vydefinovať oblasti a aktivity spoločného záujmu so Slovenským mliekarenským zväzom a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Fotogaléria

Ing. Margita Štefániková - riaditeľka SZPM
Ing. Marian Záhumenský - predseda SZPM
Ing. Chovan - podpredseda SZPM, Ing. Korec - predseda kontrolnej komisie SZPM, Ing. Štefániková - riaditeľka SZPM, Ing. Weers - EDF
Dipl. Ing. Alfred Weers - EDF