Preloader
Top

Informácie pre prvovýrobcov mlieka k situácii v súvislosti s vírusom COVID-19

Vážení prvovýrobcovia mlieka,

uvedomujeme si, že ste sa v súvislosti so situáciou okolo vírusu COVID-19, ocitli v zložitej situácii. Na jednej strane máte povinnosť uplatňovať prijaté opatrenia a chrániť zdravie osôb a na druhej strane máte povinnosť zabezpečiť fungovanie prevádzok na výrobu mlieka.

Chceme Vás v tejto ťažkej dobe ubezpečiť, že pre náš zväz je prvoradé Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych. Stojíme pri Vás a snažíme sa monitorovať situáciu na Vašich podnikoch a prispieť k riešeniu situácie. Aktívne spolupracujeme so štátnymi a samosprávnymi organizáciami a predkladáme návrhy a požiadavky na zníženie negatívnych dopadov súčasnej pandémie.

Evidujeme, že v súčasnosti sa na podnikoch prvovýroby mlieka ešte prehĺbil beztak veľký problém s nedostatkom pracovnej sily, nakoľko mnohí pracovníci boli vyradení z pracovnej činnosti z dôvodu starostlivosti o maloleté deti a práceneschopnosti z titulu bežných ochorení. Evidujeme, že Vám zostal obmedzený počet pracovníkov, ktorí sú schopní a ochotní pracovať a vykonávať aj prácu nadčas. Evidujeme, že v mnohých podnikoch máte problém s tým, že v súčasnosti stanovený počet hodín nadčasov, ktorý stanovuje Zákonník práce Vám nepostačuje na zabezpečenie chodu prevádzok prvovýroby mlieka.
V tejto súvislosti sme sa obrátili na Ministerstvo pôdohospodárstva, na Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, na Krízový štáb, aj na dezignovaného podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva Richarda Sulíka s požiadavkou o prijatie aspoň prechodného opatrenia – aby sa zrušil Zákonníkom práce stanovený maximálny rozsah nadčasov v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch vyrábajúcich aspoň základné potraviny. Zároveň sme požiadali, aby sa z nadčasov nemuseli odvádzať ani za zamestnávateľa ani za zamestnanca príspevky do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.

Spoločným úsilím so SPPK a MPSR sa nám podarilo získať Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat. Toto usmernenie okrem iných opatrení odporúča aj vytvoriť pre pracovníkov tzv. „karanténne centrá“. Z hľadiska logistiky by sa jednalo o vytvorenie uzatvoreného izolovaného systému, v ktorom by museli byť vytvorené pre pracovníkov životné aj pracovné podmienky. Zastávame názor, že po ľudskej stránke je toto veľmi drastickým opatrením a vyžadovalo by to značné náklady. Overujeme, či by sa dalo rátať s príspevkom zo strany štátu na zriadenie takýchto centier.
Toto usmernenie nájdete v prílohe k tejto správe a uvítame Vaše reakcie na jeho obsah.

SZPM prispel tiež k implementácii opatrenia v oblasti riadenia hraníc a uvoľneniu malého pohraničného styku na území do 30 kilometrov na slovensko-maďarských hraniciach. Toto opatrenie robilo problém podnikom, ktoré zamestnávali pracovníkov živočíšnej výroby z Maďarska. V tomto smere bude potrebné ešte zabezpečiť otvorenie malých hraničných prechodov.

Prosím, v prípade potreby riešenia mimoriadnej situácie a potreby akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce