Preloader
Top

DEŇ PRVOVÝROBCOV MLIEKA sa v tomto roku zaoberal investičným dlhom v sektore mlieka

V tretí októbrový štvrtok sa v Nitre konal v poradí už 18. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka (DPM 2023). Ústrednou témou podujatia bol  „INVESTIČNÝ DLH - Achillova päta slovenskej prvovýroby mlieka“.

DPM 2023  aj v tomto roku obhájil svoje miesto medzi prestížnymi podujatiami v rezorte pôdohospodárstva a tešil vysokej účasti – zúčastnilo sa ho takmer 180 účastníkov z radov prvovýrobcov mlieka, nákupcov, ale aj predstaviteľov štátnych, samosprávnych, výskumných, vzdelávacích a poradenských inštitúcií.

Záštitu nad DPM 2023 prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prof. MVDr. Jozef Bíreš; DrSc, ktorý sa ho zároveň osobne zúčastnil. V rámci svojho príhovoru vyzdvihol prácu prvovýrobcov mlieka a celého poľnohospodárskeho sektoru a  okrem iného zdôraznil nevyhnutnosť stability národného trhu s agrokomoditami.

Téme investičného dlhu sa podrobnejšie venoval predseda SZPM Ing. Alexander Pastorek. V rámci svojho príspevku prezentoval  výsledky vlastného prieskumu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka na tému investícií. Z prieskumu vyplynula nelichotivá bilancia: takmer 90 % slovenských podnikov prvovýroby mlieka stále produkuje mlieko v 30-ročných maštaliach a zastarané sú aj dojacie technológie – priemerný vek dojacieho zariadenia v slovenskom podniku prvovýroby mlieka je 17 rokov. Dobrou správou je, že aj v takýchto náročných podmienkach uvažuje väčšina podnikov o aspoň miernom navýšení produkcie mlieka. A väčšina podnikov, ktoré sa prieskumu zúčastnili zároveň deklarovala, že chce svoj podnik modernizovať prostredníctvom investícií.

Aktuálny prehľad o žiadostiach o podporu v rámci výziev 52 a 65 z PRV informoval zástupca MPaRV SR Ing. František Kirschner, ktorý uviedol, že v rámci výzvy 52/PRV/2022 bolo z celkovej požiadavky vo výške 251 mil. EUR schválených 53 %. V rámci výzvy 65/PRV/2022 sa poľnohospodári uchádzajú o podporu v celkovej výške 234 mil. EUR. V rámci Strategického plánu sa budú môcť poľnohospodárske podniky uchádzať o intervencie zamerané na investície formou grantov a finančných nástrojov (úver krytý zárukou, úver krytý zárukou v kombinácii s bonifikáciou úrokovej sadzby a úver krytý zárukou v kombinácii s grantom).

O tom ako sa darí v prvovýrobe mlieka naším českým kolegom poinformovali zástupcovia  Zväzu chovateľov českého strakatého dobytka.  Výkonný riaditeľ zväzu  Ing. Pavel Král vyzdvihol rastúci trend úžitkovosti tohto plemena, ktorá aktuálne dosahuje cca 8 200 kg/rok. Skúsenosti s modernizáciou českého podniku prvovýroby mlieka priblížil podpredseda zväzu Ing. Stanislav Dvořák, ktorý je zároveň predsedom družstva Pyšel. Družstvo Pyšel v poslednom desaťročí realizovalo viaceré investície. Medzi ich posledné projekty patrí vybudovanie senážneho žľabu,  úprava maštalí, či výstavba teľatníka s kŕmnymi automatmi. V rámci Strategického plánu sa podnik aktuálne uchádza o dotáciu na maštaľ pre 223 dojníc s tromi dojacími robotmi v celkovej hodnote 45 mil. českých korún, z ktorých dotácia pokryje zhruba 40 % nákladov.

O investíciách v slovenskom podniku prvovýroby mlieka hovoril Cyril Orčík, podpredseda Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka a zároveň predseda PD Žiarec, ktoré dnes chová 430 ks dojníc. Za základné kamene úspechu v tomto podniku považujú spoľahlivú pracovnú silu a novú maštaľ. Vysokú úžitkovosť dosahujú kombináciou dobre nastavených faktorov: genetiky, výživy, technológií a manažmentu. Podmienky chovu dojníc zlepšujú investíciami do modernizácie živočíšnej výroby a to aj s využitým podpôr z PRV, kde sa však boria aj s problémami pri administrácii a vyplatení platieb.

Tohtoročný Deň prvovýrobcov mlieka poskytol účastníkom možnosť získať prehľad o tom, v akom stave sa nachádza slovenský sektor prvovýroby mlieka z hľadiska vývoja produkčných a ekonomických ukazovateľov a  akým výzvam musí čeliť v súčasnom období z hľadiska zabezpečenia  ich konkurencieschopnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni. Už tradične vytvoril priestor diskusiu o aktuálnych témach a zároveň bol vyjadrením úcty k  práci všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výrobe mlieka.

Podrobnejšie informácie sú dostupné pre účastníkov podujatia na nasledovnom linku: Prezentácie/prednášky DPM 2023 po zadaní hesla, ktoré obdržali pri registrácii na DPM

Fotografie z DPM 2023 nájdete na nasledovnom linku: Fotogaléria DPM 2023

 

Úrad SZPMPriestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce