Preloader
Top

Činnosť SZPM

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
   
-háji záujmy prvovýrobcov mlieka:
•    v hodnotovom reťazci
•    pri rokovaniach a komunikácii s organizáciami štátnej správy a samosprávy

-zastupuje prvovýrobcov mlieka v odborných skupinách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni

-poskytuje aktuálne informácie a výsledky analýz o vývoji a výhľadoch v sektore mlieka na Slovensku, v Európskej únii a vo svete ako napr.:
•    nákupné, spracovateľské a spotrebiteľské ceny
•    produkčné ukazovatele (stavy hovädzieho dobytka a kráv, úžitkovosť, produkcia a predaj mlieka, atď.)
•    národná a európska legislatíva týkajúca sa výroby, odbytu a kvality mlieka
•    iné aktuálne informácie a preklady zo zahraničných zdrojov

-vypracováva ekonomické analýzy na hodnotenie nákladov a výnosov vo výrobe mlieka

-organizuje vzdelávacie, informačné a poradenské aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni (napríklad tradičné výročné konferencie Deň prvovýrobcov mlieka)

-SZPM je od roku 2005 členom EDF – Európskej asociácie mliečnych farmárov :
•    funguje ako národná  pobočka EDF
•    koordinuje aktivity a projekty EDF na národnej úrovni
•    sprostredkováva členstvo slovenských podnikov prvovýroby mlieka v EDF
•    sprostredkováva účasť slovenských podnikov prvovýroby mlieka na kongresoch EDF
•    sprostredkováva priamu spoluprácu svojich členov s členmi EDF

-je jedným zo zakladateľov a koordinátorov Mliečneho fondu, ktorý bol zriadený v roku 2008

-aktívne sa zapája do prípravy a realizácie propagačných a informačných aktivít na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov realizovaných a financovaných v rámci Mliečneho fondu
 
SZPM má zastúpenie v:
- rôznych pracovných skupinách zriadených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prípravu a implementáciu strategických dokumentov Spoločnej poľnohospodárskej politiky
- Komoditnej rade na mlieko pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Pracovnej skupine pre mlieko a mliečne výrobky pri COPA/COGECA v Bruseli (WPM)
- Skupina Civilného dialógu pre živočíšne produkty - Mlieko pri Európskej komisii v Bruseli (CDG Animal Products – Milk)
- EDF STAR - Vedeckom tíme pre analýzu a výskum Európskej asociácie mliečnych farmárov
- EDF Council – Rade Európskej asociácie mliečnych farmárov
- Správnej rade Mliečneho fondu
- Pracovnej skupiny na prípravu a realizáciu propagačných a informačných aktivít na podporu spotreby mlieka z domácej výroby

 

 

 Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce