Preloader
Top

Deň prvovýrobcov mlieka


.............................................................................................................................

Prezentácie/prednášky z DPM 2023 sú dostupné po prihlásení sa heslom, ktoré každý účastník podujatia obdržal pri registrácii.

..............................................................................................................................

 

DEŇ PRVOVÝROBCOV MLIEKA sa v tomto roku zaoberal investičným dlhom v sektore mlieka

V tretí októbrový štvrtok sa v Nitre konal v poradí už 18. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka (DPM 2023). Ústrednou témou podujatia bol  „INVESTIČNÝ DLH - Achillova päta slovenskej prvovýroby mlieka“.

DPM 2023  aj v tomto roku obhájil svoje miesto medzi prestížnymi podujatiami v rezorte pôdohospodárstva a tešil vysokej účasti – zúčastnilo sa ho takmer 180 účastníkov z radov prvovýrobcov mlieka, nákupcov, ale aj predstaviteľov štátnych, samosprávnych, výskumných, vzdelávacích a poradenských inštitúcií.

Záštitu nad DPM 2023 prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prof. MVDr. Jozef Bíreš; DrSc, ktorý sa ho zároveň osobne zúčastnil. V rámci svojho príhovoru vyzdvihol prácu prvovýrobcov mlieka a celého poľnohospodárskeho sektoru a  okrem iného zdôraznil nevyhnutnosť stability národného trhu s agrokomoditami.

Téme investičného dlhu sa podrobnejšie venoval predseda SZPM Ing. Alexander Pastorek. V rámci svojho príspevku prezentoval  výsledky vlastného prieskumu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka na tému investícií. Z prieskumu vyplynula nelichotivá bilancia: takmer 90 % slovenských podnikov prvovýroby mlieka stále produkuje mlieko v 30-ročných maštaliach a zastarané sú aj dojacie technológie – priemerný vek dojacieho zariadenia v slovenskom podniku prvovýroby mlieka je 17 rokov. Dobrou správou je, že aj v takýchto náročných podmienkach uvažuje väčšina podnikov o aspoň miernom navýšení produkcie mlieka. A väčšina podnikov, ktoré sa prieskumu zúčastnili zároveň deklarovala, že chce svoj podnik modernizovať prostredníctvom investícií.

Aktuálny prehľad o žiadostiach o podporu v rámci výziev 52 a 65 z PRV informoval zástupca MPaRV SR Ing. František Kirschner, ktorý uviedol, že v rámci výzvy 52/PRV/2022 bolo z celkovej požiadavky vo výške 251 mil. EUR schválených 53 %. V rámci výzvy 65/PRV/2022 sa poľnohospodári uchádzajú o podporu v celkovej výške 234 mil. EUR. V rámci Strategického plánu sa budú môcť poľnohospodárske podniky uchádzať o intervencie zamerané na investície formou grantov a finančných nástrojov (úver krytý zárukou, úver krytý zárukou v kombinácii s bonifikáciou úrokovej sadzby a úver krytý zárukou v kombinácii s grantom).

O tom ako sa darí v prvovýrobe mlieka naším českým kolegom poinformovali zástupcovia  Zväzu chovateľov českého strakatého dobytka.  Výkonný riaditeľ zväzu  Ing. Pavel Král vyzdvihol rastúci trend úžitkovosti tohto plemena, ktorá aktuálne dosahuje cca 8 200 kg/rok. Skúsenosti s modernizáciou českého podniku prvovýroby mlieka priblížil podpredseda zväzu Ing. Stanislav Dvořák, ktorý je zároveň predsedom družstva Pyšel. Družstvo Pyšel v poslednom desaťročí realizovalo viaceré investície. Medzi ich posledné projekty patrí vybudovanie senážneho žľabu,  úprava maštalí, či výstavba teľatníka s kŕmnymi automatmi. V rámci Strategického plánu sa podnik aktuálne uchádza o dotáciu na maštaľ pre 223 dojníc s tromi dojacími robotmi v celkovej hodnote 45 mil. českých korún, z ktorých dotácia pokryje zhruba 40 % nákladov.

O investíciách v slovenskom podniku prvovýroby mlieka hovoril Cyril Orčík, podpredseda Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka a zároveň predseda PD Žiarec, ktoré dnes chová 430 ks dojníc. Za základné kamene úspechu v tomto podniku považujú spoľahlivú pracovnú silu a novú maštaľ. Vysokú úžitkovosť dosahujú kombináciou dobre nastavených faktorov: genetiky, výživy, technológií a manažmentu. Podmienky chovu dojníc zlepšujú investíciami do modernizácie živočíšnej výroby a to aj s využitým podpôr z PRV, kde sa však boria aj s problémami pri administrácii a vyplatení platieb.

Tohtoročný Deň prvovýrobcov mlieka poskytol účastníkom možnosť získať prehľad o tom, v akom stave sa nachádza slovenský sektor prvovýroby mlieka z hľadiska vývoja produkčných a ekonomických ukazovateľov a  akým výzvam musí čeliť v súčasnom období z hľadiska zabezpečenia  ich konkurencieschopnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni. Už tradične vytvoril priestor diskusiu o aktuálnych témach a zároveň bol vyjadrením úcty k  práci všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výrobe mlieka.

Úrad SZPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce