Preloader
Top

Zhrnutie DPM

~~Deň prvovýrobcov mlieka 2019: Prvovýroba mlieka na prahu dvoch programovacích období Spoločnej poľnohospodárskej politiky

24. októbra 2019 sa v Sielnici konal jubilejný 15.  ročník Dňa prvovýrobcov mlieka (DPM). Z celého Slovenska sa tu zišlo takmer 180 odborníkov, a to zástupcov prvovýroby mlieka, spracovania mlieka, nákupcov a odbytových organizácií mlieka, ale i štátnych, vedeckých, výskumných, vzdelávacích a poradenských organizácií.
Už tradične bolo odborným cieľom podujatia priniesť najnovšie informácie zo sektoru mlieka u nás a vo svete a rozvinúť diskusiu na aktuálne témy. Nosnou témou DPM 2019 bola „Prvovýroba mlieka na prahu dvoch programovacích období Spoločnej poľnohospodárskej politiky“. Záštitu nad DPM 2019 prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Program tohtoročného DPM bol naozaj pestrý. So svojimi príspevkami vystúpilo 6 prednášateľov.
Po otvorení podujatia predsedom SZPM Ing. Alexandrom Pastorekom, prezentovali zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pohľad štátu na sektor prvovýroby mlieka.
Ing. Štefan Ryba, PhD. v prvej časti svojho príspevku oboznámil prítomných so stavom prípravy programových dokumentov novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, hlavne Strategického plánu.. Medzi strategické ciele, ktoré chce Slovenská republika presadzovať na obdobie rokov 2021 – 2027, patrí čo najskoršia konvergencia priamych platieb medzi členskými krajinami a cieľom SR je dostať sa do roku 2027 na 100 % priemeru EÚ; možnosť presunu financií medzi piliermi, stropovanie priamych platieb na dobrovoľnej báze členských krajín; vyčlenenie čo najvyššieho percenta rozpočtu SPP na viazané platby a sústredenie čo najviac financií na neprojektové opatrenia a menej na projektové opatrenia. Ing. Ryba, PhD. ďalej prezentoval informácie o štátnej pomoci. Informoval hlavne o opatreniach ako sú tzv. „Zelená nafta, platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe,  náhrada škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou situáciou a odstraňovanie a likvidácia mŕtvych hospodárskych zvierat. Tiež poskytol informácie týkajúce sa zriadenia Rizikového fondu.
RNDr. Ivana Hacajová zo Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPaRV SR prezentovala podrobnejšie informácie o stave prípravy programových dokumentov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021 – 2027, hlavne Strategického plánu. Uviedla, že - vzhľadom na časový harmonogram a predpokladané trvanie rokovaní európskych inštitúcií - je pravdepodobné, že do roku 2022 bude prechodné obdobie, v ktorom sa  nepočíta s významnými zmenami v priamych podporách a v Programe rozvoja vidieka
V ďalších zaujímavých prezentáciách odznelo množstvo informácií. Predseda SZPM Ing. Alexander Pastorek sa zameriaval na stav v sektore prvovýroby mlieka na Slovensku, v EÚ a vo svete na konci starého programovacieho obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky. V tejto súvislosti prezentoval údaje o vývoji stavov kráv, úžitkovosti,  o dodávkach, priemerných nákupných cenách surového kravského mlieka, ale aj o nákladoch v prvovýrobe mlieka, ktoré porovnával na modeli Európskej asociácie mliečnych farmárov. V jeho prednáške tiež odzneli informácie o podpore v sektore mlieka v SR v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.
Ing. Margita Štefániková, riaditeľka SZPM účastníkov podujatia zaujala  výsledkami analýzy SZPM, ktorá sa zameriava na identifikáciu potrieb podnikov prvovýroby mlieka a  hľadá odpovede na otázky, čo slovenskí prvovýrobcovia mlieka očakávajú od nového programovacieho obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Z predbežných výsledkov analýzy, ktoré vznikli spracovaním údajov od  25% podnikov prvovýroby mlieka vzišlo niekoľko zaujímavých záverov. Analýza napríklad odhalila, že v prvovýrobe mlieka existuje veľký investičný dlh.  Všetky kategórie mliekového hovädzieho dobytka sa chovajú v starých objektoch - až 76% objektov pochádza z obdobia od roku 1950 po rok 1990. Analýza potvrdila skutočnosť, že v podnikoch prvovýroby je záujem o výstavbu nových a rekonštrukciu starých objektov a tiež o investície do inovácií v oblasti dojacej techniky, technológií kŕmenia, atď., ale podniky nemajú voľné zdroje na investície. Predbežné výsledky analýzy jednoznačne potvrdili potrebu vytvorenia Rizikového fondu, potrebu zvýšenia priamych platieb na všetky kategórie mliekového hovädzieho dobytka a potrebu podpory investícií do prvovýroby mlieka. Analýza naznačuje aj odhadovaný objem potreby investícií do jednotlivých oblastí. SZPM plánuje pokračovať v tejto analýze a od podnikov prvovýroby sa očakáva, že čo najskôr poskytnú svoje predstavy o budúcej SPP, o výške priamych platieb, o svojich investičných zámeroch s cieľom získania čo najpresnejších údajov o potrebách prvovýrobcov mlieka.
Svoju mliečnu farmu a aj stav v sektore prvovýroby mlieka v Dánsku predstavil majiteľ dánskej mliečnej farmy, pán Jac Broeders, ktorý je  aktívny  v národných aj európskych samosprávnych organizáciách. Prítomným prezentoval informácie,  v akom stave je sektor mlieka v Dánsku. Pre dánske podniky prvovýroby mlieka je typická vysoká zadlženosť, ktorá je na druhej strane sprevádzaná vysokou efektívnosťou výroby. V druhej časti svojej prezentácie náš hosť z Dánska účastníkom DPM 2019 predstavil svoj podnik, na ktorom chová 1 300 ks kráv a 1000 ks jalovíc. Zaujímavé bolo porovnanie výsledkov Analýzy výnosov a nákladov na modeli Európskej asociácie mliečnych farmárov, v rámci ktorého p. Jac Broeders prezentoval rozdiely medzi slovenskými, dánskymi a európskymi mliečnymi farmami. Jeho prezentácia potvrdila skutočnosť, že analyzované slovenské podniky prvovýroby mlieka sú konkurencieschopné čo do výšky nákladov, v porovnaní s celkovým priemerom vyše 300 analyzovaných podnikov, ale majú výrazne nižšie príjmy hlavne z predaja mlieka.  
Ing. Peter Rafay sa s účastníkmi podujatia podelil o informácie o podniku prvovýroby mlieka, v ktorom pôsobí ako vedúci oddelenia živočíšnej výroby. Z jeho prezentácie okrem iného vyplynula potreba nových investícií k rastu podniku, ako napríklad novej maštale pre dojnice, nové nádrže na mlieko a podobne.

DPM 2019 každoročne prináša okrem zaujímavých prednášok priestor na výmenu informácií a diskusiu účastníkov. 
Účastníci DPM 2019 v rámci diskusie komunikovali najmä potrebu systémovej podpory pre sektor prvovýroby mlieka na úrovni cca 100 mil. EUR ročne a to bez ohľadu na výkyvy na trhu s mliekom. Pozornosť treba venovať hlavne príprave Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2021.
Prvovýrobcov mlieka okrem toho trápia aj mnohé ďalšie problémy, najmä zlá vybavenosť podnikov prvovýroby mlieka, zastaralé maštale, dojárne, ale aj ničenie úrody zverou.
Stálym problémom sa stáva nedostatok pracovnej sily v prvovýrobe mlieka a nezáujem mladých ľudí o prácu v tomto sektore.
Účastníkov DPM 2019 zaujali aj špecifiká dánskeho sektoru prvovýroby mlieka na dánskeho hosťa smerovali najmä otázky týkajúce sa vysokej zadlženosti dánskych fariem, ale aj produkcie bez GMO mlieka.
Z plodnej diskusie vyplynulo, že sektor prvovýroby mlieka potrebuje na to, aby sa udržal, rýchlu pomoc a to nielen čo sa týka dotácií. Je potrebné komplexne riešiť podnikateľské prostredie v sektore, napr. odvodový systém, dane z pozemkov a pod. Cieľom je docieliť, aby slovenskí prvovýrobcovia mlieka mali porovnateľné podmienky na podnikanie ako ich kolegovia z okolitých krajín.

V tomto roku podporilo Deň prvovýrobcov mlieka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom produktov a služieb pre sektor prvovýroby mlieka, ktoré pre účastníkov DPM 2019 pripravili prezentáciu pod názvom „Produkty a služby pre podniky prvovýroby mlieka“,  a to: Beuker, s. r. o. Boleráz; Tatra banka, a. s.; Agromont Nitra, spol. s r. o.; Cymedica SK, s. r. o. Zvolen; SIGI Trade, s. r. o. Dvory nad Žitavou; Zoetis Česká republika, s. r. o. Praha; Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovensko, Lučenec; Agrin, s. r. o. Veľký Meder; Bauer Irrigation, spol. s r. o. Gajary; Brenntag Slovakia, s. r. o. Pezinok ; Farmavet, s. r. o. Martin; Gea Farm Technologies Slovakia, spol. s. r. o. Piešťany; Schaumann Slovensko, spol. s r. o., Bratislava a Hipra Slovensko, s. r. o. Bratislava.
Ministerstvu pôdohohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj všetkým menovaným podnikom patrí poďakovanie za podporu podujatia.
Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom DPM 2019, ktorými už tradične boli: Slovenský chov; Agromagazín; Roľnícke noviny a Poľnoinfo.sk.

Úrad SZPM: Ing. Margita Štefániková
  Ing. Soňa Borovská, PhD.

 



Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce